اقتصاد مدرسه, مطالب اقتصادی

چگونگی آموزش اقتصاد به کودکان

رعایت موارد مهم برای آموزش اقتصاد به کودکان

 • از فعالیتهای يادگیری استفاده کنید:
 • يکی از بهترين روش های آموزش کودکان، تحريک مغز آنها با فعالیت های سرگرم کننده است. هنگامی که شما توانستید مغز يک کودک را به نحوی لذت بخش تحريک کنید، شانس خود را برای درک و حفظ اطلاعات در آنها افزايش می دهید. با ديدن کار می توانید مفاهیم پايه ای اقتصادی و مالی را به کودکان آموزش دهید.
 • گفتگوهای روزانه داشته باشید:

تکرار، کلید يادگیری است. با اين کار می توان به درک و حفظ اطلاعات در کودکان کمک نمود. لذا به طور مرتب بدا آنها در مورد موضوعات اقتصادی و مالی صحبت کنید.

 • آنها را با مفاهیم ابتدايی و پايه ای اقتصاد آشنا کنید:

در ابتدا بايد در مورد اصول اساسی و پايهايی اقتصاد مانند: پول و نحوه کار با آن، پس انداز و علت آن، سرمايه گذاری، تورم و پیامدهای آن، وام و نحوه دريافت آن صحبت کنید.

 • سوالات کودکان را باحوصله و ساده پاسخگو باشید:

وقتی کودکان را با مفاهیم اقتصادی و مالی آشنا می کنید بدون شک آنها سوالاتی خواهند داشت. برخی از اين سوالات عبارت اند از: چرا اقتصاد مهم است؟ اقتصاد چه کار ما می آيد؟ اگر اقتصاد بد شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر اقتصاد بهتر شود چه  اتفاقی خواهد افتاد؟ برای بهبود اقتصادی بهتر است چه کارهايی انجام شود؟ و يا اينکه نقش من و خانواده در اقتصاد چیست؟

 • کودکان را به سفر ببريد:

گاهی اوقات بهترين روش برای يادگیری موضوعی، اين است که آن را بتوان ديد. شما می توانید کودکان خود را به سفرهای خانوادگی ببريد که اصول اقتصادی را نشان می دهند و يا توضیح می دهند. موزه ها بسیار محبوب هستند و به کودکان کمک می کنند اصول پیچیده را درک کنند. به عنوان مثال، می توانید کودکان را به موزه پول و بانکداری يا تالار بورس و اوراق بهادار ايران وغیره ببريد.

رعایت مواردی که در  آموزش اقتصاد به کودکان از آن ها باید پرهیز کرد

 • در هنگام وجود بحران های مالی و استرس های شديد اقتصادی، از بحث وجدل در حضور فرزنددان خودداری کنید. ترس در مورد وام های عقب افتاده، بیکاری، هزينه های روزانه و … آرامش خانواده را از بین برده و کودکان را سردرگم خواهد کرد.
 • از بحران مالی به عنوان يک فرصت برای مديريت انتظارات فرزندان خود در مورد چیزهای مادی استفاده کنید. به فرزندانتان بیاموزيد در برخورد با اينگونه شرايط به نحو مسئولیت پذيری، پول جیب خود را تنظیم کنند.
 • به آنها اجازه دهید برای خريد نیازهايشان، خودشان پول پرداخت کنند. انجام اين کار به آنها کمک میکند تا رابطه بین پول و چیزهايی را که میخرند را درک کنند.
 • در شرايط سخت اقتصادی و مالی سعی کنید با خانواده و دوستان خود بیشتر در تماس باشید اين کار ضمن اين که به شما آرامش می دهد ترس فرزندانتان را نیز کاهش می دهد و ارزشهای خانوادگی را تقويت می کند.
 • گرانی های مالی می تواند تأثیرات مخربی را در بلندمدت بر کودکان داشته باشد. برخی از والدين پس از سرخوردگی های مالی و اقتصادی دست از حمايت فرزندان خود می کشند. اين در حالی است که در اينگونه شرايط کودکان به بیشترين حمايت احتیاج دارند تا بتوانند در بزرگسالی در صورت مواجه با مشکلات اقتصادی و مالی بهترين تصمیم ها را بگیرند. در غیر اين صورت اين چرخه فرار از مشکلات می تواند برای نسل ها ادامه يابد.
 • وضعیت مالی و اقتصادی را به تناسب سن فرزندانتان با آنها در میان بگذاريد. آنچه شما به يک کودک می گويد، بايد متفاوت از آن چیزی باشد که به يک نوجوان می گويید.
 
 
 •  

 • کودکان شرايط را دقیق تر ازآنچه هستند درک و تفسیر می کنند، لذا به ترس و نگرانی های آنها وقتی با اخبار مختلف روبرو می شوند توجه کنید و در مورد پیامدهای اقتصادی و مالی آن با خانواده صحبت کنید.
 • توجه داشته باشید که چگونه بايد شرايط اقتصادی را برای کودکان توضیح دهید و ضمن اينکه نگرانی های خود را از وضعیت مالی به آنها انتقال نمی دهید، سعی کنید اضطراب آنها را کاهش داده و استرس را از آنها دور کنید.
 • علائمی ازجمله؛ ناراحتی، استرس، تغییر در خواب يا اشتها و کابوسها در کودکان خود توجه کنید. برای کاهش استرس در خانواده يک پیاده روی خانوادگی را برنامه ريزی کنید يا بعد از شام يک بازی شاد را با فرزندانتان انجدام دهید اين فعالیتهای ارزان قیمت نه تنها ذهن شما را از مشکلات اقتصادی منحرف می کند، بلکه باعث ايجاد يک پیوند محکم در بین اعضاء خانواده می شود.
 • در مواقعی که احساس می کنید شرايط بد اقتصادی را در خانواده نمی توانید مديريت کنید با يک روانشناس يا ساير متخصصین بهداشت روانی و اقتصادی- مالی مجاز تماس بگیريد که می توانند به شما در يادگیری مهارت و نحوه صحبت کردن با فرزندانتان درباره مشکلات اقتصادی و… کمک کرده و يک برنامه عملی به شما ارائه دهند يا سعی نمايید به مطالعه کتاب هايی پیرامون مشکلاتتان بپردازيد.

منبع: کتاب اقتصاد و کودکان، نشرنی

رعایت موارد مهم برای آموزش اقتصاد به کودکان • از فعالیتهای يادگیری استفاده کنید:

 • يکی از بهترين روش های آموزش کودکان، تحريک مغز آنها با فعالیت های سرگرم کننده است. هنگامی که شما توانستید مغز يک کودک را به نحوی لذت بخش تحريک کنید، شانس خود را برای درک و حفظ اطلاعات در آنها افزايش می دهید. با ديدن کار می توانید مفاهیم پايه ای اقتصادی و مالی را به کودکان آموزش دهید.

 

 • گفتگوهای روزانه داشته باشید:

تکرار، کلید يادگیری است. با اين کار می توان به درک و حفظ اطلاعات در کودکان کمک نمود. لذا به طور مرتب بدا آنها در مورد موضوعات اقتصادی و مالی صحبت کنید.


 • آنها را با مفاهیم ابتدايی و پايه ای اقتصاد آشنا کنید:

در ابتدا بايد در مورد اصول اساسی و پايهايی اقتصاد مانند: پول و نحوه کار با آن، پس انداز و علت آن، سرمايه گذاری، تورم و پیامدهای آن، وام و نحوه دريافت آن صحبت کنید.


 • سوالات کودکان را باحوصله و ساده پاسخگو باشید:

وقتی کودکان را با مفاهیم اقتصادی و مالی آشنا می کنید بدون شک آنها سوالاتی خواهند داشت. برخی از اين سوالات عبارت اند از: چرا اقتصاد مهم است؟ اقتصاد چه کار ما می آيد؟ اگر اقتصاد بد شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر اقتصاد بهتر شود چه  اتفاقی خواهد افتاد؟ برای بهبود اقتصادی بهتر است چه کارهايی انجام شود؟ و يا اينکه نقش من و خانواده در اقتصاد چیست؟ • کودکان را به سفر ببريد:

گاهی اوقات بهترين روش برای يادگیری موضوعی، اين است که آن را بتوان ديد. شما می توانید کودکان خود را به سفرهای خانوادگی ببريد که اصول اقتصادی را نشان می دهند و يا توضیح می دهند. موزه ها بسیار محبوب هستند و به کودکان کمک می کنند اصول پیچیده را درک کنند. به عنوان مثال، می توانید کودکان را به موزه پول و بانکداری يا تالار بورس و اوراق بهادار ايران وغیره ببريد.


 

رعایت مواردی که در  آموزش اقتصاد به کودکان از آن ها باید پرهیز کرد

 

 • در هنگام وجود بحران های مالی و استرس های شديد اقتصادی، از بحث وجدل در حضور فرزنددان خودداری کنید. ترس در مورد وام های عقب افتاده، بیکاری، هزينه های روزانه و … آرامش خانواده را از بین برده و کودکان را سردرگم خواهد کرد.

 

 • از بحران مالی به عنوان يک فرصت برای مديريت انتظارات فرزندان خود در مورد چیزهای مادی استفاده کنید. به فرزندانتان بیاموزيد در برخورد با اينگونه شرايط به نحو مسئولیت پذيری، پول جیب خود را تنظیم کنند.

 

 • به آنها اجازه دهید برای خريد نیازهايشان، خودشان پول پرداخت کنند. انجام اين کار به آنها کمک میکند تا رابطه بین پول و چیزهايی را که میخرند را درک کنند.
 • در شرايط سخت اقتصادی و مالی سعی کنید با خانواده و دوستان خود بیشتر در تماس باشید اين کار ضمن اين که به شما آرامش می دهد ترس فرزندانتان را نیز کاهش می دهد و ارزشهای خانوادگی را تقويت می کند.
 • گرانی های مالی می تواند تأثیرات مخربی را در بلندمدت بر کودکان داشته باشد. برخی از والدين پس از سرخوردگی های مالی و اقتصادی دست از حمايت فرزندان خود می کشند. اين در حالی است که در اينگونه شرايط کودکان به بیشترين حمايت احتیاج دارند تا بتوانند در بزرگسالی در صورت مواجه با مشکلات اقتصادی و مالی بهترين تصمیم ها را بگیرند. در غیر اين صورت اين چرخه فرار از مشکلات می تواند برای نسل ها ادامه يابد.
 • وضعیت مالی و اقتصادی را به تناسب سن فرزندانتان با آنها در میان بگذاريد. آنچه شما به يک کودک می گويد، بايد متفاوت از آن چیزی باشد که به يک نوجوان می گويید.
 • کودکان شرايط را دقیق تر ازآنچه هستند درک و تفسیر می کنند، لذا به ترس و نگرانی های آنها وقتی با اخبار مختلف روبرو می شوند توجه کنید و در مورد پیامدهای اقتصادی و مالی آن با خانواده صحبت کنید.
 • توجه داشته باشید که چگونه بايد شرايط اقتصادی را برای کودکان توضیح دهید و ضمن اينکه نگرانی های خود را از وضعیت مالی به آنها انتقال نمی دهید، سعی کنید اضطراب آنها را کاهش داده و استرس را از آنها دور کنید.
 • علائمی ازجمله؛ ناراحتی، استرس، تغییر در خواب يا اشتها و کابوسها در کودکان خود توجه کنید. برای کاهش استرس در خانواده يک پیاده روی خانوادگی را برنامه ريزی کنید يا بعد از شام يک بازی شاد را با فرزندانتان انجدام دهید اين فعالیتهای ارزان قیمت نه تنها ذهن شما را از مشکلات اقتصادی منحرف می کند، بلکه باعث ايجاد يک پیوند محکم در بین اعضاء خانواده می شود.
 • در مواقعی که احساس می کنید شرايط بد اقتصادی را در خانواده نمی توانید مديريت کنید با يک روانشناس يا ساير متخصصین بهداشت روانی و اقتصادی- مالی مجاز تماس بگیريد که می توانند به شما در يادگیری مهارت و نحوه صحبت کردن با فرزندانتان درباره مشکلات اقتصادی و… کمک کرده و يک برنامه عملی به شما ارائه دهند يا سعی نمايید به مطالعه کتاب هايی پیرامون مشکلاتتان بپردازيد.

 

 

 

منبع: کتاب اقتصاد و کودکان، نشرنی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *